مديريت اجرایی بيمارستان

 

 

 

     مدير اجرایی بيمارستان
 

     آقای دکتر محمدیوسف رحمتی
     RahmatiMY1 @ mums.ac.ir