دفتر بهبود کیفیت

 

 

 

واحد:دفتر بهبود کیفیت


مسوول واحد: : مرضیه عطاریان

مدرک تحصیلی:

 

تلفن داخلی:251

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک: attarianm2[@]mums.ac.ir

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:فاطمه خوش زبان     سمت: کارشناس بهبود کیفیت   تلفن داخلی:      251      پست الکترونیک: khoshzabanf1[@]mums.ac.ir

 

2-نام و نام خانوادگی: مژگان الماسی           سمت: کارشناس بهبود کیفیت        تلفن داخلی:  251              پست الکترونیک: almasitm3[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:                                سمت:                           تلفن داخلی:                پست الکترونیک:

 

شرح وظایف واحد: