مدیریت خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری
 
محمود نبیان ثانی:کارشناس ارشد پرستاری
 
 
 
 
تلفن تماس:18-35510010 
داخلی:200
آدرس ایمیل:nabiansm1[@]mums.ac.ir