سوپروایزران بالینی

سوپروایزران بالینی :

واحد : سوپروایزربالینی

تلفن داخلی: 201-257

تلفن: مستقیم 35510109

 

همکاران این واحد:

ردیف

نام ونام خانوادگی:

سمت:

تلفن داخلی:

پست الکترونیک:

1

علی اصغر عامل

سوپروایزربالینی

201-257

Amela1[at]mums.ac.ir

2

محمد  شوقی

سوپروایزربالینی

201-257

Shoghim1[at]mums.ac.ir

3

حمید رضا  جلالزایی

سوپروایزربالینی

201-257

Jalalzaeih1[at]mums.ac.ir

4

سهیلا خسرو منش

سوپروایزربالینی

201-257

Khosromaneshs1[at]mums.ac.ir

5

علیرضا زیرکی

سوپروایزربالینی

201-257

Zirakia1[at]mums.ac.ir

6

شهپر دولتی

سوپروایزر بالینی

201-257

DolatiSh1[at]MUMS.AC.IR

7

نسرین بهلوری

پرستار

201-257

Bohlouritn2[at]mums.ac.ir

شرح وظايف سوپروايزر در گردش :

  -    1- همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحد هاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين

 • 2- ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي
 • 3- مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، مددجويان
 • 4- برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان
 • 5- تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود، گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط
 • 6- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط
 • 7- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آن ها
 • 8- مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها ونيازها در واحد ها و شيفت هاي مختلف
 • 9- هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد
 • 10- شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء‌سطح اگاهي و مهارت خود
 • 11- شركت در كميته هاي بيمارستان
 • 12- تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها
 • 13-نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست)
 • 14- بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
 • 15- ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان پرستاري ،‌كمك و حمايت آنها
 • 16- ثبت حوادث،‌ وقايع غير مترقبه، آمار و گزارش به مافوق
 • 17- كنترل نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و دارو ها در واحد هاي پرستاري و مامايي

1)        18- نظارت بر حسن اجراي خدمات پرستاري

2)         

 

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------