پزشکان یبمارستان اعضاء هیئت علمی

 

نام

نام خانوادگی

نوع تخصص

رشته

سيد احمد

 

خليفه سلطان

 

عفونی

 

متخصص عفوني

 

امیرحسین

رفیقدوست

قلب و عروق

فوق تخصص قلب و عروق

جواد

رمضانی

قلب

متخصص قلب

ناهید

زیرک

بیهوشی

متخصص بیهوشی

معصومه

طبری

بیهوشی

متخصص بیهوشی

مهدی

فتحی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

بهروز

متحدی

قلب و عروق

فوق تخصص جراح قلب و عروق

رضا

جلائیان

بیهوشی

متخصص بیهوشی

سید حمید رضا

حسینی خواه

قلب

فوق تخصص قلب

مهدی

کهرم

قلب و عروق

جراح قلب و عروق