امور اداری

مسوول امور داری

واحد :امور اداری

مسوول واحد: رسول جوکار دوست آبادی (رئیس امور اداری)

مدرک تحصیلی: دیپلم تجربی

 

تلفن داخلی: 112 

تلفن:18-35510010

نمابر: دبیرخانه 35510341-051

پست الکترونیک: JokarDR1[@]mums.ac.ir

 

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:   آقای حسن کاظمی   سمت:  کارگزین  تلفن داخلی: 113  پست الکترونیک:

2-نام و نام خانوادگی:   خانم افروز جلیلی جشن آبادی   سمت:  کارگزین  تلفن داخلی:  444  پست الکترونیک: jalilija2[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:   خانم آزاده اشرف زاده    سمت:   کارگزین  تلفن داخلی: 444   پست الکترونیک:ashrafzadeha2[@]mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد:

 

1-    رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

2-    تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

4-    انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

5-    برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6-    اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر

7-    معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8-    تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

9-    شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

10-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

11-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل

12-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري

13-تهیه گزارشات لازم

 

 

واحد کارگزینی

واحد:کارگزینی

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:   آقای حسن کاظمی   سمت:  کارگزین  تلفن داخلی: 113  پست الکترونیک:

2-نام و نام خانوادگی:   خانم افروز جلیلی جشن آبادی   سمت:  کارگزین  تلفن داخلی:  444  پست الکترونیک: jalilija2[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:   خانم آزاده اشرف زاده    سمت:   کارگزین  تلفن داخلی: 444   پست الکترونیک:ashrafzadeha2[@]mums.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف واحد:

 

1-    رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

2-    تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

4-    انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

5-    برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6-    اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر

7-    معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8-    تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

9-    شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

10-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

11-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل

12-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري

13-تهیه گزارشات لازم

 

 

 

 

دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه و بایگانی

همکاران این واحد:

1-نام و نام خانوادگی:   خانم فریبا زارع    سمت:   مسئول دبیرخانه و بایگانی  تلفن داخلی: 118   پست الکترونیک: zareif2[@]mums.ac.ir

 نام و نام خانوادگی:                         سمت:                               تلفن داخلی:          پست الکترونیک:

 

 

 

شرح وظایف واحد:

 

1-تايپ كليه نامه ها و گزارشات ارجاعي از جانب مقام مافوق

2-  مقابله پيش‌نويس نامه‌هاي تهيه شده با پاكنويس آنها و تصحیح مطالب تایپ شده

3- پاسخگويي به مراجعات حضوري و تلفني

4- اسکن و ثبت خلاصه مشخصات، موضوع، شماره و جريان نامه‌هاي وارده و صادره بر اساس سیستم های کاربردی نرم افزاری دبیرخانه و بایگانی موجود در واحد

5- بازبيني و كنترل ضمائم نامه‌هاي وارده و صادره

6- تفکيک و توزيع و تحویل نامه‌ها ، فاکس ، گزارشات و ساير مکاتبات به گیرندگان مربوطه  در داخل واحد و پيگيري‌کردن آنها

7- اعلام وصول و رسید پرونده های واصله، به واحدهای مبدا  و ارسال پرونده های پرسنلی منتقلین به واحدهای مقصد

8- تشکیل پرونده جهت مستخدمین جدید ، نیروهای قراردادی جدید و ... با درج کلیه اوراق مرتبط ارسالی به دبیرخانه

9- برگ شماری، شماره گذاری ، بايگاني و ثبت كليه پرونده هاي پرسنلي كاركنان

10- انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ و نگهداري  و بایگانی پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های مخصوص و  اعمال تمهیدات بمنظور جلوگیری از افشاء مطالب و مندرجات پرونده ها

11- پیگیری پست نامه و امانات پستی و دریافت رسید

12-  انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

 

 

نقلیه

نقلیه

مسوول واحد:غلامرضا روحانی

مدرک تحصیلی: 

تلفن:18 - 05135510010 

داخلی:417

پست الکترونیک:[@]mums.ac.ir

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:علیرضا سیف آبادی سمت: راننده وسایل نقلیه تندرو سبک  تلفن داخلی:  417    پست الکترونیک: SeyfabadiA2[@]mums.ac.ir

2-نام و نام خانوادگی:حامد آقاجانی سمت: راننده وسایل نقلیه تندرو سبک  تلفن داخلی: 417            پست الکترونیک: AghajaniH3[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:داود زاهدنیا   سمت:راننده وسایل نقلیه تندرو سبک تلفن داخلی:   417            پست الکترونیک: ZahedniaD1[@]mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد:

1-       اعزام بیمار بین بیمارستانی (اعزام بیمار از بیمارستان شریعتی به دیگر بیمارستانها طبق هماهنگی سوپروایزر و ستاد اعزام)

2-       آشنایی با نحوه حمل و انتقال خون

3-       آشنایی فنی با خودرو  ونحوه  عملکرد قطعات اصلی ، چک کردن روزانه آمبولانسها (سوخت ، نظافت ، نوبت روغن )

4-       آشنایی با فرایند تنظیف خودرو

5-       آشنایی کلی با لوازم پزشکی مورد استفاده در آمبولانس (جهت گم نشدن)

6-       آشنایی با نحوه برخورد با پرسنل وبیمار

 

تاسیسات

تاسیسات

مسوول واحد: تورج مخدومی

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

تلفن داخلی:412

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک:

 

 

-نکهداشت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان

-انجام کلیه امور تاسیساتی بخشهای مختلف بیمارستان

 

انبار مرکزی

انبارمرکزی

مسوول واحد: جابر گل میمی

 

 

تلفن داخلی:405

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک: GolmeymiJ2[@]mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد:

 

1.تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارک خرید

2. صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا

3. صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

4. صدور حواله مرجوعی ، برگشت از خرید وسایر فرمهای مشابه

5. مراقبت ونگهداری کالا ها از سرقت ، صدمه، حادثه وغیره

6. صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم

7. ثبت مشخصات  وتعداد اجناس وارده وصادره در دفاتر وکارتهای انبار

8. طبقه بندی  ، تنظیم وکد گزاری کالا واجناس

9. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط

10.بایگانی اسناد  ومدارک مربوط به انبار وتهیه کارت برای هریک از اقلام انبار

11. به طور کلی انباردار باید با اصول وروشهای نوین انبارداری آشنا شده تا همیشه یک سیستم انبارداری کارا وبه هنگام داشته باشد

12. شماره گذاری اموال پلاک  وتحویل آنها به پرسنل

13. نگهداری لیست  برداری  وآمار گیری اموال موجود در واحد زیرمجموعه

 

 

 

 

 

*فرآیندهای واحد-فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد- خدمات قابل ارایه و.......

 

 

تدارکات

تدارکات

مسوول واحد:علی برگر

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

 

تلفن داخلی:115

تلفن:18-35510010

پست الکترونیک:Bargara2[@]mums.ac.ir

 

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی: منصورلطفی فاطمی       سمت:  کارپرداز                  تلفن داخلی:     115         پست الکترونیک:lotfifatemim1

2-نام و نام خانوادگی: رضارمضان زاده      سمت:    کارپرداز                        تلفن داخلی:      115        پست الکترونیک:ramezanzadeh tr 2

3-نام و نام خانوادگی:                                سمت:                           تلفن داخلی:                پست الکترونیک:

 

شرح وظایف واحد

 

خريد درخواست هاي مورد نياز با صرفه و صلاح بيمارستان

تحويل كالاهاي خريداري شده به انبار و تحويل قبض انبار يا رسيد انبار كالاهاي تحويلي

تنظيم اسناد خريد با توجه به قوانين موجود مالي

گرفتن امضاء مورد نياز اوراق و اسناد با توجه به قوانين امور مالي

دريافت درخواست خريد كليه لوازم مصرفي مورد نياز بيمارستان

درصد خريد درخواست هاي مورد نياز با صرفه و صلاح بيمارستان

درصد تحويل كالاهاي خريداري شده به انبار و تحويل قبض انبار يا رسيد انبار كالاهاي تحويلي

درصد تنظيم اسناد خريد با توجه به قوانين موجود مالي

درصد گرفتن امضاء مورد نياز اوراق و اسناد با توجه به قوانين امور مالي

درصد دريافت درخواست خريد كليه لوازم مصرفي مورد نياز بيمارستان