بهداشت محیط

بهداشت محیط

مسوول واحد :  عالیه عبداله زاده

مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی بهداشت محیط

تلفن داخلی : 401

تلفن  :  18 -35510010

نمابر : 

پست الکترونیک  :abdollahzadeha1[@] mums.ac.ir  

 

شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:

1) شناخت ، دسته بندي و تعيين اولويتها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان

2)مطالعه ، تحقيق و پژوهش در زمينه بهداشت محيط بيمارستان

3)اجرا و پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد ائين نامه ها ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغ شده در حيطه وظايف و تأييد کارشناسي قراردادهاي مرتبط

4) تشکيل و شرکت در همايشها ، کارگاهها ، جلسات و کميته هاي علمي ، تخصصي ، اجرايي بهداشت محيط و کنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف

5) انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از کليه قسمتهاي بيمارستان

6) نظارت وکنترل بر امر تفکيک ، جمع آوري ، حمل ودفع مواد زائد

7) پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي کنترل منابع آلوده کننده هوا و سر و صدا در داخل و اطراف بيمارستان با همکاري واحدهاي ذيربط

8) نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر شستشو و گندزدائي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي

9) نظارت و کنترل بهداشتي آب و سيستم تصفيه فاضلاب

10) نظارت و کنترل بر سيستم گرمايش ، سرمايش ، تهويه و اطفاء حريق بيمارستان

11) پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط

12) برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان

13) نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حيوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي

14) نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان( اخذ کارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد) قسمت آشپزخانه،آبدارخانه ،رختشويخانه و ...

15) نظارت بر امور بهداشت محيط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکي با توجه به ضوابط و مقررات

16) تهيه گزارش مشکلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و پيگيري در جهت رفع نواقص

17) مشارکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در زمينه بهداشت محيط بيمارستان براي کارکنان و بيماران و مراجعين و کارآموزان

18) جمع آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات وآمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان

19) مستندسازي فعاليتها و تنظيم گزارش و ارسال به مسئولين ذيربط

20) انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط

  • فرآیندهای واحد - فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد- خدمات قابل ارایه و.......
  1. الزامات امحاء ضایعات دارویی
  2. آیین نامه اجرایی  قانون ماده 13مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي
  3. چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
  4. دستورالعمل - ضوابط و روشهای اجرایی پسماند
  5. دستورالعمل امحاء کاشتن های ارتوپدی
  6. راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه تشخیص طبی
  7. راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان
  8. راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب

 

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------