مطالب آموزشی

• اصول و ضواط کار در بخش های بیمارستان....« دانلود»

   • اطفاء حریق.............................................« دانلود »

   • بیماری وبا یا التور.....................................« دانلود »

   • بیماری زیکا.............................................« دانلود »

   • تریاژ به روش ESI.....................................« دانلود »

   • تفسیر گازهای خونی...............................« دانلود »

   • تفسیر نوار قلب.......................................« دانلود »

   • دانستنی های ترالی اورژانس....................« دانلود »

     دستورالعمل کشوری ایدز..........................« دانلود »

     دستورالعمل کشوری سل.........................« دانلود »

    • CPR 2015 ............................................« دانلود »

    • شرح وظایف گروه پرستاری.......................« دانلود »

    • گزارش نویسی در پرستاری......................« دانلود »

    • آموزش درباره کورونا ویروس......................« دانلود »

    • مراقبت های مدیریت شده.......................« دانلود »

    • نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار..............« دانلود »

    • نحوه پرستاری در بیماریهای قلب..............« دانلود »

   • ملاحظات پرستاری در تزریقات..................« دانلود »

    • مقررات بیمارستان دکتر شریعتی..............« دانلود »

         
         
     
                 
         
  بسیج جامعه   آموزش به بیمار   همکاری    درخواست خدمات آی تی  
 
 
 
 
 
  مراکز تخصصی   منشور حقوق کارمندان   رسیدگی به شکایات   درخواست خدمات تجهیزات پزشکی  
 
 
 
 
 
  آموزش سلامت   نظام پیشنهادات   نظام پیشنهادات   درخواست رزرو فضاهای آموزشی  
 
 
 
 
 
  ------------------   مرکز کنترل عفونت   درخواست شناسه کاربری   ------------------