تماس با رابط آموزش

رابط آموزش بیمارستان دکتر شریعتی

سيد محمد حسيني قره تکان
Hoseinighm1[@]mums.ac.ir

تلفن تماس:
 35510010   داخلي  202