کمیته های بیمارستانی

 

 

 

تقویم زمان بندی کمیته ها ی بیمارستان دکتر علی شریعتی مشهد –1396