تماس با ما - شماره تلفن های داخلی بیمارستان دکتر علی شریعتی

شماره تلفن های داخلی بیمارستان دکتر علی شریعتی

18-35510010-051

داخلی تلفن واحد

شماره

داخلی تلفن واحد

شماره

داخلی تلفن واحد

شماره

مدیریت

101

واحد آموزش

202

آندوسکوپی

310

حراست

102

منشی مترون

203

آزمایشگاه

332-333

                     حسابداری

103

سرپرستار اورژانس

204

رادیولوژِی

334

معاون درمان

104

بخش اورژانس

205-206

انبار داروخانه

336

رئیس حسابداری

105

بخش قلب

207-208

سونوگرافی

338

حسابداری دریافت و پرداخت

106

CCU بخش 1

209-210

آزمایشگاه رفرانس

341-342

حسابداری بیمه و رفاهی

107

درمانگاه قلب

211

کمیسیون پزشکی

              403

حسابداری-رسیدگی

108

زایشگاه

213

پذیرش

404

واحد بیمه

111

بخش جراحی

214-215

انبار

405

رئیس امور اداری

112

بخش اتاق عمل مرکزی

216-217

آشپزخانه

408

روابط عمومی

113

بخش جراحی قلب باز

218-219

رختشوی خانه

410

امین اموال

114

بخش اتاق عمل قلب باز

220-221

تآسیسات

412

تدارکات

115

ICU بخش قلب باز

222-223

نگهبانی

415

تجهیزات پزشکی

116-381

پذیرش

226-404

نقلیه

417

آبدارخانه اداری

117

ترخیص

227

واحد IT

420

دبیرخانه

118

بخش ریه

228

پزشک اینترمیشن

421

بخش کت لب

120-121

بخش دیالیز

232

نگهبانی اورژانس

430

بخش پست آنژیو

122

حاکمیت بالینی

251

داروخانه

442

CCU بخش 2

124-125

سی تی اسکن

258

کارگزینی

444

بیهوشی قلب

127

درمانگاه

300

مددکاری

466

آسیستان قلب

131

ارولوژی

303

بخش داخلی

467

مسئول بخش کت لب

132

اکو

305

تلفنخانه

470-471-472

مترون

200

واحد چشم

306

مدارک پزشکی

498

سوپروایزر

201

زنان

307

آمار

134

اسناد پزشکی

135