اردوی هفته سلامت مردان

برگزاری اردوی پیاده روی کارکنان بیمارستان دکتر علی شریعتی:

به مناسبت هفته سلامت مردان اردوی پیاده روی در منطقه گردشگری چالیدره به همراه اموزش سلامت مردان توسط دکتر ایلاتی معاون درمان بیمارستان برگزار شد.اردو های یک روزه به صورت منظم برای ارتقای سطح سلامت جسمی وروحی و ایجاد نشاط و انگیزه جهت همکاران برگزار میشود.