مطالب آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

• اصول و ضواط کار در بخش های بیمارستان....« دانلود»

   • اطفاء حریق.............................................« دانلود »

   • بیماری وبا یا التور.....................................« دانلود »

   • بیماری زیکا.............................................« دانلود »

   • تریاژ به روش ESI.....................................« دانلود »

   • تفسیر گازهای خونی...............................« دانلود »

   • تفسیر نوار قلب.......................................« دانلود »

   • دانستنی های ترالی اورژانس....................« دانلود »

     دستورالعمل کشوری ایدز..........................« دانلود »

     دستورالعمل کشوری سل.........................« دانلود »

    • CPR 2015 ............................................« دانلود »

    • شرح وظایف گروه پرستاری.......................« دانلود »

    • گزارش نویسی در پرستاری......................« دانلود »

    • آموزش درباره کورونا ویروس......................« دانلود »

    • مراقبت های مدیریت شده.......................« دانلود »

    • نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار..............« دانلود »

    • نحوه پرستاری در بیماریهای قلب..............« دانلود »

   • ملاحظات پرستاری در تزریقات..................« دانلود »

    • مقررات بیمارستان دکتر شریعتی..............« دانلود »