سوپروایزران بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سوپروایزران بالینی

واحد : سوپروایزربالینی

تلفن داخلی: 201-257

تلفن: مستقیم 35510109

 

همکاران این واحد:

ردیف

نام ونام خانوادگی:

سمت:

تلفن داخلی:

پست الکترونیک:

1

علی اصغر عامل

سوپروایزربالینی

201-257

Amela1[at]mums.ac.ir

2

محمد  شوقی

سوپروایزربالینی

201-257

Shoghim1[at]mums.ac.ir

3

حمید رضا  جلالزایی

سوپروایزربالینی

201-257

Jalalzaeih1[at]mums.ac.ir

4

سهیلا خسرو منش

سوپروایزربالینی

201-257

Khosromaneshs1[at]mums.ac.ir

5

علیرضا زیرکی

سوپروایزربالینی

201-257

Zirakia1[at]mums.ac.ir

6

شهپر دولتی

سوپروایزر بالینی

201-257

DolatiSh1[at]MUMS.AC.IR

7

نسرین بهلوری

پرستار

201-257

Bohlouritn2[at]mums.ac.ir

شرح وظايف سوپروايزر در گردش :

  -    1- همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحد هاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين

 • 2- ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي
 • 3- مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، مددجويان
 • 4- برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان
 • 5- تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود، گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط
 • 6- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط
 • 7- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آن ها
 • 8- مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها ونيازها در واحد ها و شيفت هاي مختلف
 • 9- هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد
 • 10- شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء‌سطح اگاهي و مهارت خود
 • 11- شركت در كميته هاي بيمارستان
 • 12- تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها
 • 13-نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست)
 • 14- بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
 • 15- ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان پرستاري ،‌كمك و حمايت آنها
 • 16- ثبت حوادث،‌ وقايع غير مترقبه، آمار و گزارش به مافوق
 • 17- كنترل نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و دارو ها در واحد هاي پرستاري و مامايي

1)        18- نظارت بر حسن اجراي خدمات پرستاري

2)