بهداشت محیط

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بهداشت محیط

مسوول واحد :  عالیه عبداله زاده

مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی بهداشت محیط

تلفن داخلی : 401

تلفن  :  18 -35510010

پست الکترونیک  :abdollahzadeha1[@] mums.ac.ir  

 

شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:

1) شناخت ، دسته بندي و تعيين اولويتها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان

2)مطالعه ، تحقيق و پژوهش در زمينه بهداشت محيط بيمارستان

3)اجرا و پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد ائين نامه ها ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغ شده در حيطه وظايف و تأييد کارشناسي قراردادهاي مرتبط

4) تشکيل و شرکت در همايشها ، کارگاهها ، جلسات و کميته هاي علمي ، تخصصي ، اجرايي بهداشت محيط و کنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف

5) انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از کليه قسمتهاي بيمارستان

6) نظارت وکنترل بر امر تفکيک ، جمع آوري ، حمل ودفع مواد زائد

7) پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي کنترل منابع آلوده کننده هوا و سر و صدا در داخل و اطراف بيمارستان با همکاري واحدهاي ذيربط

8) نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر شستشو و گندزدائي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي

9) نظارت و کنترل بهداشتي آب و سيستم تصفيه فاضلاب

10) نظارت و کنترل بر سيستم گرمايش ، سرمايش ، تهويه و اطفاء حريق بيمارستان

11) پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط

12) برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان

13) نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حيوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي

14) نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان( اخذ کارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد) قسمت آشپزخانه،آبدارخانه ،رختشويخانه و ...

15) نظارت بر امور بهداشت محيط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکي با توجه به ضوابط و مقررات

16) تهيه گزارش مشکلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و پيگيري در جهت رفع نواقص

17) مشارکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در زمينه بهداشت محيط بيمارستان براي کارکنان و بيماران و مراجعين و کارآموزان

18) جمع آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات وآمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان

19) مستندسازي فعاليتها و تنظيم گزارش و ارسال به مسئولين ذيربط

20) انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط

  • فرآیندهای واحد - فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد- خدمات قابل ارایه و.......
  1. الزامات امحاء ضایعات دارویی
  2. آیین نامه اجرایی  قانون ماده 13مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي
  3. چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
  4. دستورالعمل - ضوابط و روشهای اجرایی پسماند
  5. دستورالعمل امحاء کاشتن های ارتوپدی
  6. راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه تشخیص طبی
  7. راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان
  8. راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب