واحد کارگزینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگزینی

نام واحد:کارگزینی

مسوول واحد:صادق خادمی

مدرک تحصیلی:


تلفن داخلی:122

پست الکترونیک:

همکاران این واحد:

1-نام ونام خانوادگی:   آقای حسن کاظمی                سمت:  کارگزین       تلفن داخلی: 123   پست الکترونیک:

2-نام و نام خانوادگی:   خانم افروز جلیلی جشن آبادی   سمت:  کارگزین       تلفن داخلی:  123  پست الکترونیک: jalilija2[@]mums.ac.ir

3-نام و نام خانوادگی:   خانم آزاده اشرف زاده          سمت:   کارگزین      تلفن داخلی: 123   پست الکترونیک:ashrafzadeha2[@]mums.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف واحد:

 

1-    رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

2-    تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

4-    انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

5-    برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6-    اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر

7-    معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8-    تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

9-    شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

10-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

11-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل

12-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري

13-تهیه گزارشات لازم