اولین جلسه سوپروایزران کنترل عفونت دانشگاه در بیمارستان دکتر شریعتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

     اولين جلسه سوپروايزران کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 95 با حضور آقاي دکتر وفائي نژاد مدير حوادث و فوريتهاي پزشکي دانشگاه  و کارشناس مسئول کنترل عفونت معاونت درمان ، آقاي حسن عزتي مدير پرستاري دانشگاه  ، آقاي عظيمي نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه ، مسئولين بيمارستان و سوپروايزران کنترل عفونت کليه بيمارستانهاي دولتي و غير دولتي شهر مشهد و دانشگاههاي اقماري  در بيمارستان فوق تخصصي دکتر علي شريعتي برگزار گرديد.
دراين جلسه گزارش عملکرد کنترل عفونت بيمارستان دکتر شريعتي در سال 94 ارائه گرديد و در ادامه ،بازديد از بخشهاي بيمارستان توسط سوپروايزران کنترل عفونت انجام شد. مدير خدمات پرستاري دانشگاه در ادامه جلسه،به تجزيه و تحليل فعاليتهاي کميته هاي
کنترل عفونت بيمارستانها پرداخت و اين فعاليت ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و مشکلات موجود در اين حوزه را بررسي  کرد.