حضور اساتید فوریتهای پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با هماهنگیهای صورت گرفته در سطح دانشگاه از امروز چهارم مرداد ماه، دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه، درکنار کادر درمانی بخشهای مختلف بیمارستان شریعتی فعالیت خواهند نمود./

 

   به گزارش روابط عمومی، جناب آقای دکتر میرحقی (استادیار فوریتهای پزشکی) و سرکار خانم دکتر حشمتی (دانشیار مدیریت پرستاری) از اعضای هیات علمی دانشگاه، از این پس به منظور انجام مراقبتهای پرستاری  بیماران به انجام وظیفه خواهند پرداخت.

شهپر دولتی، مدیر پرستاری بیمارستان شریعتی در این خصوص یادآور شد: با شروع موج دوم بحران کرونا در سطح کشور و افزایش سطح مراجعات، نیاز به خدمات درمانی متخصصین نیز بیشتر از گذشته احساس می‌شود. لذا با هماهنگیهای بین بخشی و اساتید دانشگاه، طرح حضور دوتن از اعضای هیات علمی در بیمارستان شریعتی مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. وی افزود: درحال حاضر این طرح یکماهه بوده و در صورت ادامه وضعیت بحرانی و نیاز به خدمات اعضای هیات علمی این طرح ادامه خواهد یافت.