تماس با ما - شماره تلفن های داخلی بیمارستان دکتر علی شریعتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 راهنمای تماس با بخش ها و واحدهای بیمارستان دکتر شریعتی

051-35510010-18

یا

شماره داخلی +35072 -051 = (شماره مستقیم بخش یا واحد)

 

لیست شماره های داخلی بیمارستان